دومین جلسه شورای هم اندیشی اساتید و نخبگان واحد تهران جنوب با حضور اعضای شورا برگزار شد

  در این جلسه اعضای محترم شورا پیشنهادات بسیار ارزشمندی جهت پربارتر شدن و کارآمد تر شدن نشست های تخصصی هم اندیشی مطرح کردند و با تاکیدات ریاست محترم واحد مبنی بر بهبود شرایط واحد، موضوعات فوری در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.

توجه به موضوعات نشست های تخصصی و تبدیل آن ها به مسئله و پروژه های فرهنگی نیز یکی از مسائل مد نظر اعضای شورا بود.